до 65 % намаления тази седмица
до 65 % намаления тази седмица

Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за пазаруване от www.tendeno.com

Моля, прочетете внимателно Общите условия, преди да ползвате услугите на интернет сайта “tendeno.com”

Чрез посещение на нашия сайт и/или поръчване/закупуване на продукт от него, Вие се съгласявате с нашата услуга и с описаните по-долу Общи условия за ползване на интернет сайта “tendeno.com”.

В случай, че не сте съгласни с някое от условията, моля да не ползвате услугите. Вие може по всяко време да преустановите достъпа до сайта .

ПОНЯТИЯ

Чл.1. Освен ако друго не следва очевидно от текста на съответните клаузи, всяко от посочените тук понятия има описаното по-долу значение.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът tendeno.com, който се ползва от търговско дружество "А и Т - тим" ООД, ЕИК 205545056, седалище и адрес на управление, 2589 Граница, ул. "Харалампи Аничкин" № 26, община Кюстендил, област Кюстендил
и служи за виртуална платформа за транслиране на заявки за покупка на стоки.

„ПОТРЕБИТЕЛ” може да бъде всяко дееспособно физическо лице /навършило 18 години/, което се е съгласило с настоящите Общи условия, във връзка с подаване на заявка за закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

"А и Т - тим" ООД е търговско дружество, което предоставя транслиране на заявки към предлагани в магазина стоки и определя настоящите Общи условия. "А и Т - тим" ООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

„ЗАЯВКА” е всяка поръчка, направена от Потребител към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Заявката се смята за приета и обвързваща електронния магазин, след като Потребителят получи автоматичен отговор на електронната си поща (имейл) и телефонно обаждане от консултант на сайта за потвърждение получаването на заявката.

“ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между "Търговец" и "Потребител”.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до предлаганите в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребителя.

„ПРОДАЖНА ЦЕНА” е крайната цена за бройка или за определено количество стока, посочена в “Електронния магазин”, която заплаща Потребителят.

„СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

„УЕБСАЙТ/САЙТ” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА” е съставна и обособена част от уебсайт.

„ИНТЕРНЕТ САЙТ” е уебсайт за електронна търговия, ползван от търговско дружество "А и Т - тим" ООД с цел транслиране на заявки за покупка на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя, и който съдържа множество интернет страници.

„ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА /СИСТЕМА” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.

„IP АДРЕС„ („IP ADDRESS“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

„ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ” са рекламни или други съобщения, представляващи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия, за получаването на които търговски съобщения Потребителят е дал своето изрично предварително съгласие с приемането на настоящите Общи условия.

„ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или нарушение на законодателството или по друго приложимо право.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.2. “Електронният магазин” предоставя на Потребителя възможност да транслира заявки за закупуване на предлаганите на сайта стоки при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия.

ОФЕРТИ

Чл.3.(1) “Електронният магазин” публикува на адрес www.tendeno.com търговско предложение съдържащо следната потребителска информация:

Умалено изображение на всеки продукт;
Описание на основните характеристики на всеки продукт, съгласно предоставената информация от производителя на стоката;
Продажната цена обявена в български лева на всеки продукт;
Информация за начина на плащане, доставка, гаранция и връщане на закупен продукт;

(2) “Електронният магазин” предлага и прави всичко възможно за най-точно цветово изображение на предлаганите за продажба продукти, но не може да гарантира, че дисплеят на който и да е цветен монитор ще отразява точния цвят на продукта.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл.4. (1) Пазаруването на продукти от електронния магазин www.tendeno.com е свободно и достъпно само за територията на Република България.(не се извършват доставки извън територията на Република България)

(2). За да се пазарува от електронния магазин, не е необходима предварителна регистрация. Такава се прави само при поръчка на продукт. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация, след кликване на бутона "ПОРЪЧАЙ". Формата за регистрация изисква следните данни: електронна поща (валиден e-mail адрес ), име на получателя, адрес за доставка и телефонен номер. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от специални оферти на магазина.

(3). Потребителят задължително трябва да попълни валиден e-mail адрес, име и фамилия, телефонен номер и пълен адрес за доставка.

(4). В електронния магазин за всяка стока е посочена продажната цена (т.е. крайната цена), основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

(5). На страницата в дясно до всеки продукт стои бутон „ПОРЪЧАЙ“. С натискането на този бутон, вие изпращате избран от вас продукт в количката за пазаруване. Съдържанието на количката се запазва за ограничено време и може да бъде променено или изтрито от самия потребител. Потребителят може да прегледа съдържанието на количката. В нея са посочени стоките, тяхното количество, техните цени (включително намаления) и общата сума на цялата поръчка. Следващият бутон отново е “ПОРЪЧАЙ” – тук клиентът има възможност да въведе своите данни за контакт и доставка или да ги промени. С бутона най-долу “ПРОДЪЛЖИ КЪМ ДОСТАВКА" вече се реализира заявката за покупка. С това поръчката е завършена.

ОБВЪРЗВАНЕ И ЗАДЪЛЖАВАНЕ НА СТРАНИТЕ

Чл.5. (1). Договорът с “Електронният магазин” за транслиране на заявка на разстояние се сключва след валидно подадена заявка от страна на Потребителя чрез сайта.

(2). С акта на подаване на заявка за покупка на продукта Потребителят изразява съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им.

(3). “Електронният магазин” има задължение чрез телефонно обаждане до Потребителя да потвърди поръчката, да обработи поръчката, да я подготви за изпращане и реализира поръчката чрез куриерска доставка.

(4). Ако поръчката не може бъде обработена по силата на непредвидени обстоятелства, "Електронният магазин" уведомява чрез имейл Потребителя.


ЗАЯВКА

Чл.6. (1) За валидно подадена заявка, на продукти от електронния магазин www.tendeno.com и по смисъла на настоящите Общи условия, се счита онази електронна поръчка през интернет сайта, която е потвърдена от “Електронния магазин” чрез телефонно обаждане до Потребителя и с изпращане на електронно съобщениe (e-mail) на електронния адрес, въведен от Потребителя в заявката.

(2) За да подаде валидна заявка, Потребителят трябва да попълни електронната форма на поръчката, намираща се на www.tendeno.com, като предостави изискуемите и верни данни. В случай, че Потребител предостави неверни данни, подадената заявка се счита за невалидна и “Електронният магазин” не дължи изпълнение по нея. Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в електронната форма на заявката. След получаване на заявката, “Електронният магазин” потвърждава чрез телефонно обаждане и имейл заявката.

(3) Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки с посещението си на страницата на електронния магазин. Подаването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
а/ избор на продукт;
б/ въвеждане на адрес за доставка;
в/ въвеждане на телефонен номер за контакт;

(4) Потребителят получава номер за проследяване на своята поръчка. Използва връзката в имейла за доставка, който е получил при извършване на поръчката. Номерът продължава да бъде активен до датата на доставката на стоката.

ПРОДАЖНА ЦЕНА

Чл.7. Всички цени са обявени в български левове. Указаните цени на отделните стоки са крайните цени за съответното количество.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.8. (1) Цената по предходния член може да бъде платена единствено и само чрез опцията за разплащане "НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ".

(2) Пратката се предава на получателя, само след като е заплатил посочената сума.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН”

Чл.9. (1) “Електронният магазин” има право:

Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица;
Да изпраща до Потребителя нюзлетър (newsletters) с търговски съобщения и оферти, за получаването на които Потребителят се е абонирал предварително;
Да анулира поръчки без предизвестие, в случай на неизпълнение от страна на Потребителя на който и да е член от настоящите Общи условия за пазаруване от сайта.
Да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите са подали или подават заявка за покупка на стоки от електронния магазин, като изпращането на лична информация чрез магазина се регулира от нашата Декларация за поверителност;

(2) Отговорността на “Електронния магазин” е ограничена, както следва:

“Електронният магазин” не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, когато това се дължи на настъпили или настъпващи обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и др., без изброяването да е изчерпателно;
"Електронният магазин” не носи отговорност за анулирана поръчка при неизпълнение на чл.10 (2) от настоящите Общи условия за пазаруване от сайта;
“Електронният магазин” не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
“Електронният магазин” не разполага с възможността да променя, да контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки. “Електронният магазин” не отговаря за съответствието им с качествата, посочени и заявени като такива от авторите, създатели и производители на стоките;
“Електронният магазин” не носи каквато и да било отговорност за качеството на заявените и доставени стоки, произтичащо от характеристиките и функциите на самите стоки, обусловени от авторите, създателите или производителите им;
“Електронният магазин” не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
“Електронният магазин” няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва електронния магазин, като не носи отговорност за вреди, претърпени от трети лица в резултат от действия на Потребители на електронния магазин, извършени посредством страницата.
(3) "А и Т - тим" ООД като ползвател на “Електронния магазин” не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.
"А и Т - тим" ООД като ползвател на на “Електронния магазин” не носи отговорност за вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на трета страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се занимавате с която и да е транзакция. Жалбите, твърденията, опасенията или въпросите относно продуктите на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

(4) "А и Т - тим" ООД като ползвател на “Електронния магазин” не изготвя и не изпраща фактури, разписки или други документи, свързани с направеното плащане. Фактура за закупената стока се изпраща само по електронен път.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.10 (1) Потребителят има право на:

- Достъп в режим онлайн до “Електронния магазин” в Интернет, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на “Електронния магазин” – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

- На отказ от Договора по смисъла на чл. 50 от Закона за защита на потребителя. Това си право Потребителя упражнява чрез изпращане на съобщение/уведомление на имейл адрес: sales@tendeno.com.

(2) Потребителят се задължава:

Да посочи пълен, точен и валиден пощенски адрес за доставка, валиден електронен пощенски адрес (имейл) за кореспонденция и други данни, изискуеми при попълване на електронната заявка за покупка на стока от електронния магазин;
Сам да проследява движението на своята пратка, чрез проследяващият номер в поръчката си;
Да потърси пратката си в тридневен срок от датата на получаване на пратката на посочения в поръчката адрес за доставка;
Да плати продажната цена на заявената от него стока в срока и по начина, определен в настоящите Общи условия и на страницата на електронния магазин в Интернет;
Да заплати разходите за връщане на стоката в предвидените в тези Общи условия случаи;
Да отправя всички въпроси и искания за рекламации в срок, свързани с заявената стока;
Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
Да опазва подадените регистрационни данни и носи пълна отговорност за опазването им, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им;
Да спазва настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
Да уведомява незабавно “Електронния магазин” за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на “Електронния магазин”;
Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват електронния магазин;
Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в електронния магазин и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

СРОК И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКА

Чл.11. (1) Доставката на поръчаните продукти е възможна само за територията на Република България. Извършва се от куриерска фирма "Еконт Експрес" на посочения от купувача адрес при поръчката и може да бъде:

- до офис на куриера
- до друг пощенски адрес

(2) Срок на доставка:

- време за обработка на поръчката до 24 часа.
- срок за получаване до 3 дни (в зависимост от населеното място).

В този срок не се включват събота, неделя и официалните празници в Република България.

(3) Цената на доставката се определя отделно от поръчката на стоката и не се посочва в нея. Цената на доставката се посочва само в Товарителницата към пратката. Заплаща се на куриерска фирма "Еконт Експрес" и е съгласно установена тарифа на куриерска фирма "Еконт Експрес".

ПРЕДАВАНЕ

Чл.12 (1) Пратката се предава на адреса, посочен в заявката от Потребителя за доставка на стоката или в съответния офис на куриерска фирма "Еконт Експрес". Доставката се извършва само от куриерска фирма "Еконт Експрес"

(2) Пратката с поръчан продукт или продукти се предава на получателя, само след като е заплатил посочената и дължима сума по направената поръчка.


ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. ГАРАНЦИЯ. РЕКЛАМАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ

Чл. 13. (1) След направената заявка и осъществено плащане на стойността на продукт, Потребителят няма право да се откаже от Договора за продажба.

(2) “Електронният магазин” НЕ ПРИЕМА обратно връщане на стока, заплатена чрез наложен платеж, получена и приета от Потребителя с опция "преглед и тест", чрез обратно изпращане до офис на куриерска фирма.

(3) Рекламация на потребителска стока или претенции за повреда по време на доставката, може да се предявяват до 2 дни от доставката на стоката. За рекламация може да се счита несъответствие на получения с описания продукт като качество, размер или дефект. Ако в рамките на този срок, не бъдат подадени, докладвани и доказани щети пред “Електронният магазин” , “Електронният магазин” не носи отговорност за подмяна и възстановяване на повредения продукт и не се стартира процедура за изпълнение на рекламация или връщане на продукт.

(4) “Електронният магазин” приема рекламации на закупени стоки и информира, чрез имейл своевременно клиента за всяко решение, относно подадена рекламация. За изпълнение на рекламацията потребителят трябва да изпрати всички документи и доказателства, установяващи несъответствието на стоката с договореното. Доказателства за повреда могат да бъдат само видео и снимков материал. Изпращането им става, чрез съобщение на имейл адрес: sales@tendeno.com.

Повреда на стока, поради невнимание при използването и или случайни обстоятелства не може да бъде предмет на рекламация.

(5) Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоката, причинена от изпробването й, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто функциониране, както и когато упражнява право на отказ от договора и е повредил стоката поради невнимание.

(6) За обратно връщане на стока, заплатена чрез наложен платеж, получена и приета от Потребителя с опции "преглед" и "тест" е необходимо да се свържете с нас до 2 дни, след получаването на продукта чрез онлайн поддръжката в сайта или да изпратите съобщение на имейл адрес: sales@tendeno.com, за да Ви бъде предоставен точен адрес за връщане на продукта.

Всички разходи по връщане на продукта са изцяло за сметка на Потребителя!

Връщаната стока или продукт, трябва да бъде неизползвана/н и в същият вид, в който сте го получили. Също така трябва да е в оригиналната опаковка и без следи от използване. За използване не се счита тестван продукт.

(7) Замяна на получена стока, с основание за рекламация НЕ МОЖЕ да се осъществи.

(8) Възстановяване на платени суми се извършва, след като стоката е пристигнала обратно в склад на "А и Т - тим" ООД, пратката е отворена и за състоянието на стоката е съставен Констативен протокол, след извършен физически контрол и е одобрена рекламация. Ако се установи, че стоката не отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 6, същата се връща за сметка на потребителя на адреса, от който е изпратена до Тендено.

(9) Суми се възстановяват само по банков път по предоставена от Потребителя банкова сметка в 14-дневен срок от възникване на основанието за възстановяване.

(10) Когато потребителят е длъжен да върне стоката (при отказ от договора или при рекламация), „Електронният магазин“ може да задържи възстановяването на сумата до връщане на стоката.

(11) Движението на връщаната стока се контролира чрез проследяващ номер, предоставен от "ПОТРЕБИТЕЛЯ" на имейл адрес: sales@tendeno.com.

(12) Гаранционният срок на търговската гаранция на продуктите е 30 дни. Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им. Рекламациите не се приемат при опит за увреждане и дефекти, които са в следствие неправилна употреба и поддържане или са причинени умишлено.

УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 14 (1). Цялата информация, публикувана на електронния магазин www.tendeno.com, е собственост на "А и Т - тим" ООД, в т.ч. снимки и описания на артикули.

СПИРАНЕ НА ДОСТЪП

Чл.15. При неизпълнение от страна на Потребителя на някое от задълженията му, описани в настоящите Общи условия, “Електронният магазин” може да предприеме действия по отнемане достъпа на Потребителя до страницата в Интернет на електронния магазин.

ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.16. Потребителят е длъжен да обезщети “Електронният магазин” и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на законодателство, приложими чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети “Електронния магазин”и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил данните си при регистрация, при използването на същите.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл.17 (1) Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща или чрез натискане на електронен бутон за изпращане на данни от Интернет страница, имащи съдържание, попълнено от Потребителя или чрез отбелязване в поле в уебсайта на “Електронния магазин” и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

(2) Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с "А и Т - тим" ООД, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.

(3) Връзка може да се осъществи на имейл адрес – sales@tendeno.com

(4) Връзка може да се осъществи на телефон +359 892 24 29 28

ПРОМЯНА

Чл. 18. (1) Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от “Електронния магазин”, който след извършване на промените уведомява в 7-дневен срок Потребителя чрез съобщение на електронната поща и чрез публикуване в уебсайта на видно място на съобщението за промяната. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и “Електронния магазин”, възникнали с валидно подадена преди съобщението за промяната заявка за покупка на стока.

(2) Всеки потребител, който не е съгласен с измененията в Общите условия, може в едномесечен срок да се откаже от сключен и все още действащ договор за продажба, без да дължи неустойка или обезщетение.

Въпроси относно Общите условия може да ни изпратите на адрес: sales@tendeno.com

26.03.2019 година